Anke over lagmannsrettens kjennelse om oppnevnelse av sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01377-U, (sak nr. 2012/1167), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Signe Blekastad) mot X (advokat Christopher Gallaher)

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen