Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.10.2012, HR-2012-01951-U, (sak nr. 2012/1544, sivil sak, anke over kjennelse

HERE Bergen B.V. (advokat Hans R. Borge) mot Kent AS og Massco Limited (advokat Terje Granvang)

Dommere i saken: Indreberg, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen