Anke over lagmannsrettsdom - erklæring om partshjelp til støtte for den ankende part

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.08.2012, HR-2012-01639-U, (sak nr. 2012/1059), sivil sak, anke over dom

Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS (advokat Lars Ivar Nyland) mot Vestfold fylkeskommune (advokat Esther Lindalen Rohde Garder)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen