Anke over sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02057-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over kjennelse I. A, B og Uniteam International AS (advokat Per Danielsen) mot Staten ved Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby) II. Staten ved Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og Uniteam International AS (advokat Per Danielsen)

Dommere: Skoghøy, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen