Begjæring om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2012, HR-2012-02365-U, (sak nr. 2012/1848), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Ingar Jespersen) mot B (advokat Robert Wagner)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen