Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 08.12.2011

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00741-U, (sak nr. 2012/402), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A og B mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen