Begjæring om tilleggsavgjørelse etter tvisteloven § 19-9

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2012, HR-2012-01306-U, (sak nr. 2012/920), sivil sak, anke over dom

A og B (advokat Annie Krefting) mot C AS (advokat Trond Lexau)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen