Habiliteten til en arbeidslivskyndig meddommer i en sak om gyldigheten av en oppsigelse i arbeidsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-01451-U, (sak nr. 2012/935), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Eyvind Mossige) mot B AS og C AS (advokat Are Gauslaa)

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen