Krav mot staten om erstatning for sakskostnader som følge av feil ved lagmannsrettens saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2012, HR-2012-01253-U, (sak nr. 2012/835), sivil sak, anke over kjennelse

ACE European Group Ltd (advokat Anja K. Ankerud) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Matningsdal, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen