Krav mot staten om erstatning for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.11.2012, HR-2012-02144-U, (sak nr. 2012/1524), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Øie, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen