Krav om erstatning for pasientskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3.10.2012, HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Odd Gunnar Kallevik) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautre)

Dommere: Indreberg, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen