Krav om erstatning fra staten for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.09.2012, HR-2012-01733-U, (sak nr. 2012/1088), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Aksel Kayser) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen