Krav om etteroppgjør i medhold av odelsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.02.2012, HR-2012-00451-U, (sak nr. 2012/142), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B (advokat John Egil Bergem)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen