Krav om partsstatus i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01234-U, (sak nr. 2012/1056), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Ben Einar Grindhaug) mot X kommune (advokat Wenke H. Kyvik)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen