Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i sak om gyldigheten av kjennelse av Trygderetten om rett til uførepensjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.02.2012, HR-2012-00308-U, (sak nr. 2012/150), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Øyvind Miller) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (advokat Terje Marthinsen)

Dommere: Skoghøy, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen