Lagmannsrettens beslutning om å avslå søknad om fri sakførsel i ankesak etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2012, HR-2012-01795-U, (sak nr. 2012/1445), sivil sak, anke over beslutning

A

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen