Lagmannsrettens kjennelse om å fremme fornærmedes anke over sivile krav - Spørsmålet er om anken til lagmannsretten er rettidig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02129-U, (sak nr. 2012/1788), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot B (advokat Mauritz Aarskog)

Dommere: Skoghøy, Øie, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet.

Til toppen