Lagmannsrettens vurdering av tvistegjenstandens verdi ved beslutning om å nekte en anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.12.2012, HR-2012-02329-U, (sak nr. 2012/1726), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Endre Skjørestad)

Dommere: Matningsdal, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen