Omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00792-U, (sak nr. 2012/674), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Vegard Bø Bahus) mot B (advokat Olav Sylte) og X kommune (advokat Sven J. Stray)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen