Opphevelse grunnet mangelfulle kjennelsesgrunner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01837-U, (sak nr. 2012/1469), sivil sak, anke over kjennelse

Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd. (advokat Trond S. Paulsen)

Dommere: Indreberg, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen