Overprøving av fylkesnemndas avvisning av krav om opphevelse av tidligere vedtak om omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.06.2012, HR-2012-01198-U, (sak nr. 2012/1008), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sverre K. Berge) mot X kommune (advokat Jahn Knapstad)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen