Preklusjon av adgangen til å begjære avvisning av en sak for tingretten fordi den hører under voldgift

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.05.2012, HR-2012-00999-U, (sak nr. 2012/773), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Guro Erikstein) mot B AS (advokat Pan Farmakis)

Dommere: Tjomsland, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen