Preklusjon av ny ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.10.2012, HR-2012-01894-U, (sak nr. 2012/1457), sivil sak, anke over dom

A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B, C, D, E, F og G (advokat Leif Håland) 

Dommere: Indreberg, Webster, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen