Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.05.2012, HR-2012-01110-U, (sak nr. 2012/926), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Preben Henriksen), B (advokat Thomas Wyller) og C (advokat Anne-Marie Berg) mot X kommune (advokat Ola Rømo)

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen