Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2012, HR-2012-02227-U, (sak nr. 2012/1909), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Magne J. Synnevåg) mot X kommune (advokat Christine Thaulow)

Dommere: Skoghøy, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen