Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i dom i en sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2012, HR-2012-01119-U, (sak nr. 2012/704), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Jørgen Bugge) mot X kommune (advokat Jan Mathys Truyen)

Dommere: Tjomsland, Matningsdal, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen