Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse, jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.11.2012, HR-2012-02098-U, (sak nr. 2012/1659), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot NCC Roads AS (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Dommere: Skoghøy, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen