Spørsmål om det skulle vært avholdt muntlig forhandling i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02371-U, (sak nr. 2012/2022), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E (advokat Brynjulf Risnes) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Stub)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen,  Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen