Spørsmål om saksøker har krav på sakskostnader etter at en midlertidig forføyning falt bort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2012, HR-2012-00127-U, (sak nr. 2011/1945), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Dommere: Utgård, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen