Statens ansvar for sakskostnader i et tilfelle hvor lagmannsrettens dom er opphevet pga. feil ved rettens sammensetning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01201-U, (sak nr. 2012/913 og 2012/915), sivil sak, anke over kjennelse

I. A AS og B AS (advokat Yngve B. Nadheim) mot staten v/Domstoladministrasjonen

II. C AS, D og E (advokat Tore Johan Fossen) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen