Tvangssalg av fast eiendom etter begjæring fra konkursbo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.05.2012, HR-2012-01024-U, (sak nr. 2012/783, sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Andreas S. Christensen) mot B AS, dets konkursbo (advokat Johan Ratvik)

 

 

Dommere: Skoghøy, Bårdsen og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen