Tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02185-U, (sak nr. 2012/1713), sivil sak, anke over kjennelse DNB Bank ASA (advokat Stig B. Andersen) mot A og B (advokat Ulf Larsen)

Dommere: Skoghøy, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet.

Til toppen