Tvist om bevisføring, jf. tvisteloven §§ 22-3 og 22-5

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02394-U, (sak nr. 2012/2076), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Harald Jan Berstad) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen