Videre anke over kjennelse om føring av bevis underlagt lovbestemt taushetsplikt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.03.2012, HR-2012-00690-U, (sak nr. 2012/448), sivil sak anke, over kjennelse

Teletopia Gruppen AS og TeleTaxi Asker og Bærum AS mot A (advokat Geir Kruge)

Dommere: Matheson, Falkanger, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen