Vilkårene for rettsvern for salgspant i registrert motorvogn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.03.2012, HR-2012-00556-U, (sak nr. 2012/465), sivil sak, anke over dom

Santander Consumer Bank AS (advokat Jens Lind) mot Vendita AS, dets konkursbo (advokat Arne Lie)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Skoghøy og Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen