Spørsmål om anke etter tvistelovens regler eller begj. om overskjønn er riktig rettsmiddel mot skjønn avholdt av jordskifteretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.11.2012, HR-2012-02111-U, (sak nr. 2012/1558), sivil sak, anke over kjennelse

A mfl. (advokat Ola Brekken) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli)

Dommere: Skoghøy, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen