Anken gjelder lagmannsrettens saksbehandling og det er anført at lagmannsrettens beslutning er mangelfullt begrunnet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.201, HR-2012-00817-U, (sak nr. 2012/429), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Hans Andreas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen