Anke over kjennelse om avvisning av anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.11.2012, HR-2012-02246-U, (saknr. 2012/1718), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Endresen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen