Anke over lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2012, HR-2012-01136-U, (sak nr. 2012/937), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Andreas Hobæk) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen