Anke over lagmannsrettens avvisning av motanke over straffekrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.01.2012, HR-2012-00184-U, (sak nr. 2011/2117), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Utgård, Bårdsen

Les hele avgjørelsen

Til toppen