Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. strprl. § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02276-U, (sak nr. 2012/1922), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Shahzad Nazir) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Tønder,  Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen