Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.04.2012, HR-2012-00755-U, (sak nr. 2012/507), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Trond Dyvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen