Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å oppheve bostedsforbeholdet ved forsvareroppnevning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.01.2012, HR-2012-00202-U, (sak nr. 2012/147), straffesak, anke over ebeslutning

A (advokat Turid Mæland)

Dommere: Schei, Bårdsen, Normann

Les hele avgjørelsen

Til toppen