Anke over lagmannsrettens dom i sak om overtredelse av straffeloven § 275

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 29.03.2012, HR-2012-00679-U, (sak nr. 2012/397), straffesak, anke over dom

A (advokat Toril Dale) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen