Anke over lagmannsrettens kjennelse om å heve en anke over skyldspørsmålet i en straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2012, HR-2012-01286-U, (sak nr. 2012/1033), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Lars Marius Holm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen