Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av for sent fremsatt anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02055-U, (sak nr. 2012/1738), straffesak, anke over kjennelse 

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen