Anke over lagmannsrettens lovanvendelse etter domfellelse for to overtredelser av straffeloven § 227 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.04.2012, HR-2012-00717-U, (sak nr. 2012/459), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen