Anke over lagmannsrettens lovanvendelse, straffutmåling, tap av førerrett og fastsettelse av saksomkostninger

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.08.2012, HR-2012-01699-U, (sak nr. 2012/1236), straffesak, anke over dom

A (advokat Terje Amland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen