Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for brudd på straffeloven § 222 første ledd andre straffalternativ, jf. § 232 tredje punktum - anken gjelder også oppreisningskravet og sakskostnadene for tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01065-U, (sak nr. 2012/819), straffesak, anke over dom

A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen