Anke over saksbehandling og straffutmåling i sak om grovt tyveri mm.

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 18.12.2012, HR-2012-02364-U, (sak nr. 2012/1898), straffesak, anke over dom

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Utgård, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen